โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง

โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 1โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 2โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 3โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 4โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 5โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 6โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 7โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 8โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 9โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1000 ตรม โซน ชลบุรี-ระยอง ภาพที่ 10

มีข้อมูลดังนี้
โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า ขนาด 500 - 1,000 ตรม. โซน ชลบุรี-ระยอง

ลักษณะอาคารรูปแบบทันสมัย
คลังสินค้า : ประมำณ 526 , 634 ตรม.ห้อง AA11 และ 1,046 ตรม. / ยูนิต
สำนักงาน : ประมำณ 108-216 ตรม. / ยูนิต
คลังสินค้า+สนง. : ประมำณ 634, 1,154 ตร.ม. / ยูนิต
ขนาดทั้งหมด 1154 ตรม พื้นที่ใช้สอย 1046 ตรม. ชั้นลอย 108 ตรม. ราคา 130 บาทต่อตรม.
โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง 20 ม.ยำว 26 ม.(ไม่มีเสำกลำง)
หลังคา : โครงเหล็กถักรูปพรรณ มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมกระเบื้อง
แผ่นใสและพัดลมระบำยอำกำศ
ผนังอาคาร : คอนกรีตอิฐบล็อคฉำบปูนทำสี สูง 8 -12 ม.
ฝ้าเพดาน : พื้นที่เปิดโล่ง สูง 12 ม.
พื้นรับน้ำหนัก : คอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันเรียบรับน้ำหนัก 3-5 ตัน/ตรม.
ประตู-หน้าต่าง : บำนสวิงอลูมิเนียม / กระจกใส
ประตูเข้า-ออกคลัง : ประตูม้วนอัตโนมัติ ขนำดกว้ำงประมำณ 4.5 ม.สูง 4.5–4.7 ม.
ถนนภายในโครงการ : ถนนคอนกรีตกว้ำง 10-15 ม.พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์


ระบบบริการที่พร้อมสรรพ
ระบบไฟฟ้า : ขนำด 30/100 แอมป์ (3 เฟส 4 สำย) สามารถขยายเพิ่มได้ ชำระตามมิเตอร์
น้ำประปา : การประปำโดยเอกชน หรือ ชำระตามมิเตอร์
โทรศัพท์/สื่อสาร : สายตรงจำนวนมำกเชื่อมสื่อสำรทุกระบบค่าเชื่อมสายพาด
สายกับอาคารเลขหมายละ 5,000 บำท
ระบบดับเพลิง : ระบบสัญญาณเตือนภัย และถังดับเพลิงเคมีภัณฑ์
ระบบความปลอดภัย : ระบบรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อม CCTV รอบโครงการ
ความสะอาด/เก็บขยะ : บริกำรตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ
การบริการ : โดยทีมงำนซ่อมบำรุงคุณภำพ ตลอดเวลาการเช่า
ที่จอดรถ/ขนถ่ายสินค้า : กว้างขวางเป็นสัดส่วนพร้อมพื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำด้ำนหน้าอาคาร


เงื่อนไขการเช่า
อัตราค่าเช่า/เดือน : ราคา 130 บาท/ ตร.ม./ เดือน (ไม่รวมค่ำไฟฟ้ำ,
น้ำประปำโทรศัพท์, บริการส่วนกลาง 20 บาทต่อตรม. และ VAT)
อายุสัญญา : 3 ปี/ครั้ง
เงินประกันการเช่า : จำนวน 4 เดือนของค่าเช่า (ไม่รวมค่ำเช่ำล่วงหน้ำ 1 เดือน)
ค่าบริการส่วนกลาง : ชำระตามค่ำใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เฉลี่ยอัตรา 20 บาท/ตรม./เดือน

สนใจติดต่อคุณนัท 097-1823-805 , 081-582-3485 คุณวิท
นัดหมายเข้าชมแจ้งล่วงหน้า 1 วัน

ชลบุรี ศรีราชา
รหัสทรัพย์: FWRNAT1831
ให้เช่า
฿ 130 /ตรม.
รหัสทรัพย์: FWRNAT1831 295 ผู้เข้าชม

ศรีราชา , ชลบุรี
โกดัง-โรงงานให้เช่า
500 ตารางเมตร
1 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ

พื้นที่ 500 ตารางเมตร

ติดต่อ Agent
Name: Nat
Email: shalom.nat89@gmail.com

ติดต่อเราด่วน :


โกดัง-โรงงานให้เช่า ศรีราชา , ชลบุรี


ให้เช่า
โรงงานให้เช่าขนาด 5 ไร่ 1 งาน ตำบลหนองขามศรีราชา ห่างท่าเรือ 27 กม. รถตู้คอนเทนเนอร์เข้าได้สะดวก

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ชลบุรี , ศรีราชา
5 ไร่.
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿200,000 /เดือน
ให้เช่า
(ขายเช่า)โรงงาน สวนเสือศรีราชา เขต EEC ชลบุรี

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ชลบุรี , ศรีราชา
3 ไร่. 1,522 ตารางเมตร
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿200,000 /เดือน
ให้เช่า
โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าพื้นที่สีม่วงสามารถออกใบรง.4ได้ใกล้นิคมปิ่นทองศรีราชา

โกดัง/โรงงาน/สโตร์
ชลบุรี , ศรีราชา
720 ตารางเมตร
ให้เช่าโกดัง/โรงงาน/สโตร์
฿170 /ตรม.ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่าย โกดัง-โรงงาน Tel: 081-582-3485
ฝ่าย บ้านเดี่ยว Tel: 097-182-3805

ที่อยู่

Dfirst property
ซอยรังสิตนครนายก 34/1
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภออัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130